මගී යානා ප්‍රවාහන යානා වෙයි - ශ්‍රී ලන්කන් සමාගමෙන් නව සේවාවක්