පාස්කු ප්‍රහාරය - අනුර කුමාර අත්අඩංගුවට..? නඩු දමන දිනත් එළියට