කොවිඩ් 19 - දරුවන්ට දැඩි අවදානමක් - බේරාගන්න කළ යුතු දේ