මොනවා කළත් කොරෝනාවලින් අපි විනාශ වෙයි ද? GMOA හෙළිදරව්ව