ළඟට එන බඩුගන්න සල්ලි දෙන්නේ කවුද ? 7 වෙනිදායින් පසුවත් රට වහයි ද ?