කටාර්, ඉන්දියාව නැව එපා කිව්ව සැබෑ හේතුව - රහස් පෙට්ටියෙන් සියල්ල එළියට