නැවට වන්දි ගෙවන්න අපට සිදුවෙයි ද?"මීපා" ආයතනයේ සුවිශේෂී හෙළිදරව්ව