දරුණු ආහාර හිඟයක් අත ළඟ - "ලෝකෙට පරකාසේ ගෙදරට මරගාතේ"