ගම්මන්පිලගේ ටැබ් එක සාගර කාරියවසම් පැහැර ගත්තොත්! වැඩිවෙන තෙල් අඩුවෙන දවස