චීන කුණු ලංකාවට..! කෝටි 8 ක කැම්පේන් එක යට ඉන්න ගායකයා කවුද?