ආනයන භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යන හේතුව - Clearing සමාගම්වලිනුත් ජනතාවට රතු එළියක් - රටට නැව් එයි ද?