ගන්න දෙයක් නෑ... චොරේ, චොර.. මගතොටේ අය ක්‍රිකට් ගැන කියන කතා