හිරු ව්‍යාපාරික පුවත්

වේවැල් කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් ගැටළුවක
වේවැල් කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් ගැටළුවක
Friday, 22 January 2021 - 13:42

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් සමඟ සිය කර්මාන්තය දැඩි ගැටළුකාරීත්වයකට... Read More..

නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශයේ වර්ධනයක්
Friday, 22 January 2021 - 8:41

පසුගිය වසරේ තුන්වන කාර්තුවේ මෙරට නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශය... Read More..

මහවැලි කලාපයේ කුඹුරුවලට දුඹුරුපැල කීඩෑ උවදුරක්
Thursday, 21 January 2021 - 8:32

මහවැලි කලාපයේ කුඹුරුවල දුඹුරුපැල කීඩෑ උවදුරක් පැතිරීමේ... Read More..

පසුබෑමට ලක්වූ ආර්ථිකය මේ වසරේ යථා තත්ත්වයට - මහබැංකුව (වීඩියෝ)
Wednesday, 20 January 2021 - 13:10

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ පසුබෑමට ලක්වූ මෙරට ආර්ථිකය මේ... Read More..රුපියල දුර්වල වෙයි
Tuesday, 12 January 2021 - 19:44

1   |   2   |   3      »