අලි සබ්‍රි ඉවත් කිරීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට පක්ෂ නායකයින් තීරණය කරයි

Friday, 26 May 2023 - 12:37

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
අලි සබ්රි රහීම් මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට පක්ෂ නායකයින් තීරණය කර තිබෙනවා.

ඔවුන් මෙම තීරණයට එළැඹ ඇත්තේ අද (26) පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේදී.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories