දිනේෂ් ෂාෆ්ටර්ගේගේ දෙවන පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයට අදාළ මූලික පරීක්ෂණ අවසන්

Friday, 26 May 2023 - 18:18

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A+%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%86%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%85+%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
අභිරහස් ලෙස මිය ගිය ව්‍යාපාරික දිනේෂ් ෂාෆ්ටර්ගේගේ දෙවන පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයට අදාළ මූලික පරීක්ෂණ අවසන් වුවත් වැඩිදුර පරීක්ෂණ තවමත් ක්‍රියාත්මකයි.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories