මෙවර අප්‍රේල් මාසයේ සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම ඉහළ යෑමක්

Wednesday, 15 May 2024 - 16:27

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
2024 අප්‍රේල් මාසයේ දිවයිනට පැමිණි සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව 148,867ක් බව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

එය 2023 අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව 41.1%ක ඉහළ යෑමක්.

2024 මුල් මාස 4 පැමිණි මුළු සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව 784,651ක් බවද එම අධිකාරිය පවසනවා.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories