අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු, ගෝඨාභය අත්අඩංගුවට ගන්න බලපෑම් කළා- හිටපු සොලිසිටර් ජනරාල් සුහද ගම්ලත් හෙලිදරව්වක

Monday, 30 September 2019 - 6:42