"තේරීම් කමිටුව ගැන කලකිරිලා මම සමුගත්තේ - කණ්ඩායමේ මගේ තැන තවම තියෙනවා "

Friday, 17 November 2023 - 14:34