"තේ කඩ රෙදි කඩ හැමදේකටම වැට් එක වදිනවා"

Thursday, 23 November 2023 - 6:28