මගේ වැඩවලට TNA එකෙන් බාධා තිබුණා - විග්නේශ්වරන්

Sunday, 19 January 2020 - 22:34

%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+TNA+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F+-+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A
අද "හාඩ්ටෝක්" විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී. විග්නේශ්වරන් මහතාගෙන්.