පාර්ලිමේන්තුව කැදෙව්වොත් නාම යෝජනාවලට මොකද වෙන්නේ ?

Sunday, 26 April 2020 - 21:31

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%3F
අද හාඩ්ටෝක් විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ජනාධිපති නීතීඥ මනෝහර ද සිල්වාගෙන්.