කප්පන්කාරයෝ, කසිප්පුකාරයෝ පාර්ලිමේන්තු යවන්න එපා - ප්‍රසන්න රණවීර

Sunday, 16 February 2020 - 21:35

%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9D%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%91%E0%B6%B4%E0%B7%8F+-+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BB
අද ‘‘හාඩ්ටෝක්“ විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර මහතාගෙන්.