වී තොග ඇතැයි රජය පවසන්නේ අසත්‍යක් - ඩඩ්ලි සිරිසේන (වීඩියෝ)

Friday, 26 March 2021 - 8:34

%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%A9%E0%B6%A9%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%B1+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
අද ‘‘හාඩ් ටෝක්“ විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ සහල් ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතාගෙන්.