"සන්ධානයට එක් වුණේ නැත්නම් ගමට යන්න බෑ"

Sunday, 15 March 2020 - 22:25

%22%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%91%22
අද "හාඩ්ටෝක්" විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලගෙන්.