"ලැබෙන සතුට සල්ලිවලට ගන්න බෑ පුතා" මීයක් කඩන්නේ අත ලෙවකන්න නෙමේ

Tuesday, 05 January 2021 - 22:01

%22%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%91+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8F%22+%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%AD+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%9A


"ලැබෙන සතුට සල්ලිවලට ගන්න බෑ පුතා"මීයක් කඩන්නේ අත ලෙවකන්න නෙමේ