ලොකු මැෂින් එකක නට් එකක් ගැන කියන රවී

Sunday, 04 June 2017 - 20:33

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ගෙන්.