මෝඩයෝ කරනං ගහන තැනක් ගැන කියන රාජ්‍ය ඇමති ලක්ෂ්මන් යාපා

Sunday, 11 June 2017 - 20:28

%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A9%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B6%82+%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනගෙන්.