හොරු ඇල්ලීම ගැන ඇමති මනෝ ගනේෂන් කථා කරයි

Sunday, 09 July 2017 - 20:32

%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%9D+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
අද හාඩ්ටෝක් තුළින් ඍජුවම ප‍්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ජාතික සහජීවනය සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන්ගෙන්.