ජෝෂප් මයිකල් කියන වැරැද්ද කරපු කෙනා

Sunday, 01 October 2017 - 20:53

%E0%B6%A2%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8F
අද හාඩ්ටෝක් තුලින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ජාඇල එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආසන සංවිධාය කළ හිටපු අමාත්‍ය ජෝෂප් මයිකල් පෙරේරාගෙන්.