ඇමති විජිත් විජයමුණිගේ පොත

Sunday, 26 November 2017 - 19:58

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD
අද හාඩ්ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ වාර්මාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසාගෙන්.