දැන්මම පිළිතුරු නොදෙන ඇමති අනුර

Sunday, 03 December 2017 - 20:29

%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%BB
අද හාඩ්ටෝක් විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපාගෙන්.