පක්ෂයේ නම මාරුකරන මනෝ

Sunday, 07 January 2018 - 20:12

%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%9D
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන්ගෙන්.