නියෝජ්‍ය තෙවරප්පෙරුම කියන අගේ කරන කතාව

Sunday, 21 January 2018 - 20:18

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80
අද හාඩ්ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුමගෙන්.