ඌව මහ ඇමති කියන, ඇප ලැබුන හේතුව

Sunday, 28 January 2018 - 20:01

%E0%B6%8C%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%87%E0%B6%B4+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80
අද හාඩ්ටෝක් විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායකගෙන්.