16 කණ්ඩායමත් සමඟ ඇති වෛරය

Sunday, 01 July 2018 - 20:18

16+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%BB%E0%B6%BA
අද හාඩ් ටෝක් විශේෂාංගය තුලින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කැඳවුම්කරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණතුංගගෙන්.