ලොකුවට දකින පොඩි සිද්ධිය

Sunday, 15 July 2018 - 22:05

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BA
අද හාඩ්ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණ්ඩාරගෙන්.