හිතේ තියන මදිකම

Sunday, 07 October 2018 - 22:13

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8
අද හාඩ් ටෝක් විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ කඩුවෙල මහ නගර සභාවේ හිටපු පුරපති ජී.එච්. බුද්ධදාසගෙන්.