කොළඹ වාරයේ ජැටියට මොකද වෙන්නේ ?

Sunday, 21 October 2018 - 21:16

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%3F
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලගෙන්.