අගමැති මේකට හවුල් වුනේ ඇයි ?

Sunday, 03 February 2019 - 21:15

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%BA%E0%B7%92+%3F
අද හාඩ්ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරම්ගෙන්.