කැරෝකේ වසන්නත කතරගම ගියේ ඇයි ?

Sunday, 17 February 2019 - 21:16

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%BA%E0%B7%92+%3F
හාඩ් ටෝක් තුළින් අද සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ කැරොකේ වසන්ත නමින් හඳුන්වන වසන්ත පෙරේරා සමඟයි.