පෙරමුණට එන හැටි

Sunday, 07 April 2019 - 21:20

%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත් විජයමුණිගෙන්.