ඔබේ ගෙදරත් කඩුවක් තිබුණද ?

Sunday, 19 May 2019 - 20:49

%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%AF+%3F
අද හාඩ්ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නිර්මාතෘ මෙන්ම, හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වූ දිවංගත එම්.එච්.එම්. අෂ්රොප් මහතාගේ බිරිඳ වන හිටපු ඇමතිනී ෆේරියල් අෂ්රොෆ් මහත්මියගෙන්.