"වහබ් වාදය පැතිරෙන්නේ සල්ලි වලින්"

Sunday, 02 June 2019 - 21:18

%22%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%22
අද හාඩ්ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ජාතික තව්හිද් ජමාත් සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා දැඩි පීඩාවට පත් සුෆි මුස්ලිම්වරුන් නියෝජනය කරන කාත්තන්කුඩිය බදුරියන් ජුම්මා දේවස්ථානයේ පාලක සභාවේ සාමාජික කේ.එම්.මොහොමඩ් බෂීර්ගෙන්.