ගෝඨාභයට මම කැමතියි - මනෝ ගනේෂන්

Monday, 24 June 2019 - 13:53

%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%9D+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B6%B1%E0%B7%8A
අද හාඩ්ටෝක් විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ජාතික ඒකාබද්ධතා, රාජ්‍ය භාෂා හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන්ගෙන්.